• Po - Ne: NON STOP
  • +420 777 303 689

Ochrana osobních údajů

Home Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, zejména podle Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů, (dále jen: „GDPR”).


1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je společnost TOMECZECH s.r.o., se sídlem Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 15 Hostivař, IČO: 24153389, (dále jen: „Správce“).


Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


Při poskytování produktů a služeb o Vás Správce zpracovává, v nutném rozsahu, osobní údaje, které jste mu sám/sama poskytl/a vyplněním poptávkového formuláře na webových stránkách Správce https://www.jeraby-praha.com a https://www.kontejnery- tomeczech.cz/, nebo v rámci elektronické komunikace, probíhající různými informačními kanály (telefonní hovor, e-mail, SMS, chat, sociální sítě, pošta).

Správce o Vás zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail).


3. PRÁVNÍ ZÁKLAD, ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsme oprávněni o Vás sbírat a zpracovávat za účelem a po dobu uvedenou níže.

3.1. Za účelem úspěšného vyřízení poptávky a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem. Právním základem

pro toto zpracování je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále pak 12 let od ukončení smluvního vztahu.

3.2. Za účelem marketingu, tj. zasílání informací o aktuálních nabídkách a novinkách, na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a na základě oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR Vás může Správce kontaktovat prostřednictvím e-mailu, SMS či telefonicky i bez uděleného souhlasu. Takovéto zasílání máte možnost kdykoli odmítnout (tzv. opt-out) zasláním e-mailu na adresu info@tomeczech.com a do předmětu uvedete „MKT NE“. Vaše elektronické kontakty (e-mail a/nebo telefonní číslo) budou za tímto účelem zpracovávány do doby, kdy vyjádříte svůj nesouhlas.


4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje může Správce předávat vybraným spolehlivým třetím stranám, které se podílejí na dodání produktů a služeb a/nebo zajištění provozu služeb na základě smlouvy.

Osobní údaje budou dále zpřístupněny vybraným zaměstnancům Správce, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o opatřeních sloužících k jejich zabezpečení. Zaměstnanci jsou oprávněni nakládat s osobními údaji pouze na základěvýslovných instrukcí Správce. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

V žádném případě nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí (do zemí mimo EU) nebo jakékoliv mezinárodní organizaci, ani to Správce nemá v úmyslu.


5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Zákonná práva subjektu údajů, dle GDPR, jsou:

o právo na informace o zpracování osobních údajů; 

o právo požadovat přístup k osobním údajům;

o právo na opravu osobních údajů;

o právo na výmaz osobních údajů;

o právo na omezení zpracování osobních údajů;

o právo na přenositelnost osobních údajů;

o právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů;

o právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Dále máte právo podat proti společnosti TOMECZECH s.r.o., jakožto Správci, stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním poptávkového formuláře, na webových stránkách Správce https://www.jeraby-praha.com a https://www.kontejnery-tomeczech.cz/ potvrzujete, že

jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky měnit dle aktuální situace a potřeby. Nová verze podmínek ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněna na webových stránkách Správce https://www.jeraby-praha.com a https://www.kontejnery-tomeczech.cz/.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30.3.2023.